Nasze aktualności

Chcesz być na bieżąco? Jesteś w odpowiednim miejscu!

SPIS TREŚCI

01

COVID-19 a zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Jak ustawodawca zmienił funkcjonowanie organów spółek kapitałowych w związku ze stanem pandemii koronawirusa.


02

Kolejny artykuł już wkrótce!

01


COVID-19

koronawirus

Kodeks spółek

handlowych

Prawo spółek

handlowych

COVID-19 a zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Regulacje prawne zawarte w „pakiecie antykryzysowym” obejmują nie tylko zmiany wynikające

z dotychczasowego brzmienia ustawy

o zwalczaniu COVID-19, ale także nowelizację ustaw związanych m.in. z Kodeksem spółek handlowych. Niniejszy materiał koncentruje się głównie na najważniejszych założeniach z obszarów prawa spółek prawa handlowego.


Ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje – z wyjątkiem niektórych przepisów - od dnia 01 kwietnia 2020 roku.


Na podstawie przepisów w/w ustawy doszło do zmiany przepisów Kodeksu spółek handlowych w zakresie art. 208; art. 222; art. 2341; art. 238; art. 371; art. 388; art. 4065.


Generalnie zmiany sprowadzają się do ułatwienia funkcjonowania organów kolegialnych spółek kapitałowych, a to poprzez wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.Zamiarem ustawodawcy było wprowadzenie takich zmian w treści przepisów Kodeksu, które de facto zwalniają spółki z obowiązku dokonywania zmian

w treści umów/statutów.W związku z powyższym – organy kolegialne niemalże wszystkich spółek będą mogły działać z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległości na mocy samej tylko ustawy.


Posiedzenia zarządu spółki z o.o. art. 208

W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.


Podejmowanie uchwał zarządu spółki z o.o. art. 208

1) Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

2) Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu;

- chyba że umowa spółki stanowi inaczej.


Posiedzenia rady nadzorczej spółki z o.o. art. 222

W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

1) Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

2) Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu;

- chyba że umowa spółki stanowi inaczej.


Podejmowanie uchwał rady nadzorczej spółki z o.o. art. 222

Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział

w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały

oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział 

w podejmowaniu uchwały. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania uchwał w trybie określonym w zdaniu pierwszym. Uchwały podejmowane w powyższym trybie MOGĄ dotyczyć nawet wyborów przewodniczącego

i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania

w czynnościach tych osób, a to wobec uchylenia § 5

w przepisie art. 222 k.s.h. Odwrócenie dotychczasowych zasad – przed nowelizacją podejmowanie uchwał

w trybie pisemnym bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jak również oddawanie swego głosu przez przedstawiciela było możliwe tylko wtedy, gdy było to wyraźnie zaznaczone w umowie. Po nowelizacji – powyższe są dozwolone na mocy ustawy, chyba że umowa spółki wyraźnie tego zabroni. (to co wcześniej było wyjątkiem, dzisiaj jest regułą)


Udział w zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.

art. 2341

Udział w zgromadzeniu wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. O udziale

w zgromadzeniu wspólników w ten sposób postanawia zwołujący to zgromadzenie.W zawiadomieniu należy wtedy dodatkowo zamieścić informacje o sposobie uczestniczenia w tym zgromadzeniu, wypowiadania się w jego trakcie, wykonywania na nim prawa głosu

oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały bądź uchwał. Udział w zgromadzeniu wspólników, o którym mowa powyżej, obejmuje

w szczególności:1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących

w zgromadzeniu wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników, i2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników. Rada nadzorcza, zaś w jej braku wspólnicy, określą w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów

i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Przyjęcie regulaminu może nastąpić uchwałą wspólników bez odbycia zgromadzenia,

jeżeli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść tego regulaminu. W odniesieniu do zgromadzeń wspólników zwołanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zwołujący je może postanowić o umożliwieniu uczestnictwa w nim w ww. trybie, z zastrzeżeniem obowiązku poinformowania o tym w trybie przewidzianym dla zwołania zgromadzenia wspólników i nie później niż na 4 dni przed dniem odbycia zgromadzenia wspólników.

Posiedzenie zarządu spółki akcyjnej art. 371

W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej.

Rada nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu zarządu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów

i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji członków zarządu i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektroniczne.

Podejmowanie uchwał zarządu spółki akcyjnej art. 371

1) Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

2) Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu,

- chyba że statut spółki stanowi inaczej.

Posiedzenia rady nadzorczej oraz poodejmowanie uchwał rady nadzorczej spółki akcyjnej art. 388

W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej. (Rada nadzorcza określi

w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału

w posiedzeniu rady nadzorczej przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji członków rady nadzorczej

i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektroniczne). Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad

na posiedzeniu rady nadzorczej. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Statut spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania uchwał w trybie określonym w zdaniu pierwszym. Uchwały podejmowane

w powyższym trybie MOGĄ dotyczyć nawet wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób,

a to wobec uchylenia § 4 w przepisie art. 388 k.s.h. Odwrócenie dotychczasowych zasad – przed nowelizacją podejmowanie uchwał w trybie pisemnym bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jak również oddawanie swego głosu przez przedstawiciela było możliwe tylko wtedy, gdy było to wyraźnie zaznaczone w umowie. Po nowelizacji – powyższe są dozwolone na mocy ustawy, chyba że statut spółki wyraźnie tego zabroni. (to co wcześniej było wyjątkiem, dzisiaj jest regułą)

Udział w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej art. 406

Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. O udziale

w walnym zgromadzeniu w ten sposób postanawia zwołujący to zgromadzenie. Udział w walnym zgromadzeniu, o którym mowa powyżej, obejmuje 

w szczególności:

1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,

2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia. W odniesieniu do walnych zgromadzeń zwołanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zwołujący je może postanowić o umożliwieniu uczestnictwa w nim w ww. trybie z zastrzeżeniem obowiązku poinformowania o tym w trybie przewidzianym dla zwołania walnego zgromadzenia

i nie później niż na 4 dni przed dniem odbycia walnego zgromadzenia Rada nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów

i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Spółka publiczna zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Nie narusza to obowiązków informacyjnych określonych w przepisach o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu. Na wniosek akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, spółka przesyła akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej. (Regulacja przewidziana w ostatnim akapicie wchodzi w życie

z dniem 3 września 2020 r.)

Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych


opracowano w Kancelarii Radców Prawnych

Lexus-Consulting Gicala, Koczar, Ostrowski Pokorski Sp. P.

al. Jana Pawła II 17, 44-240 Żory

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020

Kancelaria Radców Prawnych LEXUS-CONSULTING Gicala, Koczar, Ostrowski, Pokorski Sp. p.