INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

RODO

Administratorem danych osobowych jest KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH i Adwokatów LEXUS CONSULTING GICALA, KOCZAR, OSTROWSKI, POKORSKI spółka partnerska z siedzibą w Żorach przy Alei Jana Pawła II 17, zwana dalej Kancelarią.

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są przez Kancelarię na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w przepisach wydanych w związku zRODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe:

(a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną lexusconsulting.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

(b) w celu wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z klientami, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

(c) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do Organu Nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa .Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w także zewnętrzni dostawcy usług(np.podmioty świadczące usługi IT.) oraz inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Kancelarii na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.Kancelaria, w związku ze współpracą z innymi kancelariami prawniczymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych .W razie pytań prosimy o kontakt z Kancelarią pod adresem e-mail: kancelaria@lexusconsulting.pl


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów LEXUS-CONSULTING Gicala, Koczar, Ostrowski, Pokorski Sp. p.